Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN-02/2010 Termomodernizacja budynków szpitalnych
PN-02/2010 Termomodernizacja budynków szpitalnych Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
poniedziałek, 25 stycznia 2010 07:41

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: PN-02/2010 na termomodernizację budynków szpitalnych z dnia 25 stycznia 2010 roku.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią.

Dokumentacja postępowania:

Nazwa dokumentu

Treść dokumenty/       
plik do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu  Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia
22 stycznia  2010  roku poz. 19250-2010

ogłoszenie_o_zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

siwz_term_2010

formularz oferty

załącznik nr 1do siwz.

kosztorys nakładczy budynku nr A (łóżkowy) szpitala

załącznik nr 1.1do siwz

kosztorys nakładczy budynku nr B szpitala

załącznik nr 1.2 do siwz

kosztorys nakładczy budynku nr C szpitala

załącznik nr 1.3 do siwz

kosztorys nakładczy budynku nr D szpitala

załącznik_nr 1.4 do siwz

kosztorys nakładczy łącznika szpitala

załącznik nr 1.5 do siwz

kosztorys nakładczy prosektorium szpitala

załącznik nr 1.6 do siwz

kosztorys nakładczy magazynu odpadów szpitala

załącznik nr 1.7 do siwz

kosztorys nakładczy budynku stacji  trafo - warsztatu

załącznik nr 1.8 do siwz

kosztorys nakładczy budynku tlenowni szpitala

załącznik nr 1.9 do siwz

kosztorys nakładczy budynku kuchni - pralni

załącznik nr 1.10 do siwz

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 do siwz

wzór umowy dostaw

załącznik nr 3 do siwz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 do siwz

wykaz podwykonawców z przewidzianym zakresem robót budowlanych(części zamówienia)

załącznik nr 5 do siwz

Projekty budowlane, kolorystka , plany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

budynku nr A (łóżkowy) szpitala:

 

projekt budowlany budynku nr A

załącznik_nr 6.1.1 do siwz

kolorystka i plany budynku nr A

załącznik nr_6.1.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr A

załącznik_nr 6.1.3 do siwz

budynek nr B szpitala

 

projekt budowlany budynku nr B

załącznik nr 6.2.1 do siwz

kolorystka i plany budynku nr B

załącznik nr 6.2.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr B

załącznik nr 6.2.3 do siwz

budynek nr C szpitala:

 

projekt budowlany budynku nr C

załącznik nr 6.3.1 do siwz

kolorystka i plany budynku nr C

załącznik nr 6.3.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr C

załącznik nr 6.3.3 do siwz

budynek nr D szpitala:

 

projekt budowlany budynku nr D

załącznik nr 6.4.1 do siwz

kolorystka i plany budynku nr D

załącznik_nr 6.4.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr D

zalacznik nr 6.4.3 do siwz

budynek łącznika szpitala:

 

projekt budowlany budynku łącznika szpitala

załącznik nr 6.5.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  łącznika szpitala

załącznik nr 6.5.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku łącznika szpitala

załącznik nr 6.5.3 do siwz

budynek prosektorium szpitala:

 

projekt budowlany budynku prosektorium szpitala

załącznik nr 6.6.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  prosektorium szpitala

załącznik nr 6.6.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku prosektorium szpitala

załącznik nr 6.6.3 do siwz

budynek magazynu odpadów szpitala:

 

projekt budowlany budynku magazynu odpadów szpitala

załącznik nr 6.7.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  magazynu odpadów szpitala

załącznik nr 6.7.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku magazynu odpadów szpitala

załącznik nr 6.7.3 do siwz

budynek stacji trafo - warsztatu:

 

projekt budowlany budynku stacji trafo - warsztatu.

załącznik nr 6.8.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  stacji trafo - warsztatu.

załącznik nr 6.8.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku stacji trafo - warsztatu.

załącznik nr 6.8.3 do siwz

budynek tlenowni szpitala:

 

projekt budowlany budynku tlenowni szpitala

załącznik nr 6.9.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  tlenowni szpitala

załącznik nr 6.9.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku tlenowni szpitala

załącznik nr 6.9.3 do siwz

budynek kuchni szpitala:

 

projekt budowlany budynku kuchni szpitala

załącznik nr 6.10.1 do siwz

kolorystka i plany budynku  kuchni szpitala

załącznik nr 6.10.2 do siwz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku kuchni szpitala

załącznik nr 6.10.3 do siwz

wykaz wykonywanych robót w ciągu ostatnich 5 lat

załącznik nr 7 do siwz

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik nr 8 do siwz.

załącznik nr 8 do siwz

harmonogram rzeczowo - finansowy

załącznik nr 9 do siwz

zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielone wyjaśnienia z dnia 08 lutego 2010 roku wyjaśnienia
kosztorys nakładczy budynku nr D szpitala po korekcie
załącznik nr 1.4_do_siwz_po_korekcie
kosztorys nakładczy budynku łącznika szpitala po korekcie
załącznik_1.5_do_siwz_po_korekcie
wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 11 marca 2010 roku informacja wybór oferty _najkorzystniejszej

W wyniku wniesionego protestu w dniu 17 marca 2010 roku na wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 11 marca 2010 roku , zamawiający:
1) uznał protest za zasadny,
2) unieważnił wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 11 marca 2010 roku,
3) powtórzył czynność badania ofert,
4) w dniu 24 marca 2010 roku w wyniku powtórzenia czynności badania ofert wybrał ofertę najkorzystniejszą.

 

informacja_o_wyborze oferty najkorzystniejszej  24_03_10
Data ostatniej modyfikacji: poniedziałek, 26 września 2011 22:20
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474348
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl