Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 
www.bip.gov.plbip.szpitalradziejow.pl
 
Jesteś tutaj: » Zamówienia publiczne » PN_04/2010 Termomodernizcaja budynków szpitala - wymina poszyć dachowych
PN_04/2010 Termomodernizcaja budynków szpitala - wymina poszyć dachowych Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
środa, 03 marca 2010 16:32

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: PN-04/2010
na termomodernizację budynków szpitalnych - wymiana pokryć dachowych -  z dnia 03 marca  2010 roku.  
Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią.

Dokumentacja postępowania:

 

Nazwa dokumentu

Treść dokumenty/       
plik do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu  Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia
03 marca 2010  roku poz. 57846 - 2010

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

siwz

formularz oferty

załącznik nr1 do siwz

kosztorys nakładczy budynku nr A (łóżkowy) szpitala

zalacznik_1_1

kosztorys nakładczy budynku nr B szpitala

zalacznik_1_2

kosztorys nakładczy budynku nr C szpitala

zalacznik_1_3

kosztorys nakładczy budynku nr D szpitala

zalacznik_1_4

kosztorys nakładczy budynku nr F szpitala

zalacznik_1_5

kosztorys nakładczy budynku nr G szpitala

zalacznik_1_6

kosztorys nakładczy budynku nr L szpitala

zalacznik_1_7

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 do siwz

wzór umowy dostaw

załącznik  nr 3 do siwz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 do siwz

wykaz podwykonawców z przewidzianym zakresem robót budowlanych(części zamówienia)

załącznik nr 5 do siwz

Projekty budowlane, kolorystka , plany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

budynku nr A (łóżkowy) szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr A

załącznik_nr_6.1.1 do siwz

budynek nr B szpitala

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr B

załącznik_nr_6.2.1 do siwz

budynek nr C szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr C

załącznik_nr_6.3.1 do siwz

budynek nr D szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr D

załącznik_nr_6.4.1 do siwz

budynek nr F szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr F szpitala

załącznik_nr_6.5.1 do siwz

budynek  nr G szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr G szpitala

załącznik nr 6.6.1 do siwz

budynek nr L szpitala:

 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku nr L szpitala

załącznik nr 6.7.1 do siwz

wykaz wykonywanych robót w ciągu ostatnich 5 lat

załącznik nr 7 do siwz

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik nr 8 do siwz.

załącznik nr 8 do siwz

harmonogram rzeczowo – finansowy

załącznik nr 9 do siwz

zapytania i udzielone odpowiedzi z dnia 16 marca 2010 roku
odpowiedzi na zapytania
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15 kwietnia 2010 roku informacja o_wyborze oferty najkorzystniejszej
Data ostatniej modyfikacji: środa, 28 września 2011 07:58
 
 
     
     

Valid XHTML 1.0 Transitional    Poprawny CSS!

Odsłon : 474352
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Kontakt: metorg@pro.onet.pl