Wybór oferty ZWR-01/09 Drukuj
Opublikował: Sławomir Kuligowski   
wtorek, 30 czerwca 2009 12:33
Wybór oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie wyżywienia chorych znak sprawy ZWR-01/09.  

WYBÓR OFERTY

dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.3   (znak ZWR 01/2009) na usługi w zakresie wyżywienia chorych.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (zamawiający)  działając  stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) uprzejmie informuje, że po  negocjacjach wybrał ofertę firmy : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Eksport - Import „MARTINA" Mirosław Walczak, ul. Mickiewicza 37 , 88-400 Żnin na usługi w zakresie wyżywienia chorych.  Okres udzielenia przedmiotowego zamówienia  zabezpieczy czas potrzebny  na wyłonienie wykonawcy w podstawowym trybie jaki jest przetarg nieograniczony.

Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia wymagania stawiane w przedmiotowym postępowaniu.    

  Radziejów dnia 30 czerwca 2009 roku.